2018 credits

        Jim Karamanis        $10

       Jim Kartholl           $10